World Fair Trade Organisation


WFTO:s 10 principer för Rättvis Handel
som ska följas, efter bästa förmåga, av samtliga aktörer som deltar i rättvis handel:


1. Skapa möjligheter för marginaliserade producenter genom att stötta de fattigaste producentgrupperna.

2. Öppenhet i organisationens struktur och i alla aktiviteter samt en utvecklande dialog mellan alla aktörer inom den Rättvisa Handeln vad gäller produkter och marknadsföring.  

3. Kapacitetsbyggande – stöd till produktutveckling, export och marknadstillträde för producenter.

4. Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer för att utbilda och upplysa om Rättvis Handel. 

5. Betalning av ett rättvist pris till producenterna.

6. Jämställdhet, ingen diskriminering och rätt till kollektiv organsiering.

7. Goda arbetsförhållanden – se till att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö.

8. Inget utnyttjande av barn i arbete – se till att FN:s barnkonvention följs.

9. Miljö - aktivt verka för att göra verksamheter och produktion mer miljövänlig.

10. Långsiktiga handelsförbindelser som baseras på solidariet, förtroende och ömsesidig respekt och som bidrar till stöd och tillväxt för Rättvis Handel


Rättvis handel är ett samarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter. Samarbetet syftar till att förbättra situationen för producenter, öka deras tillgång till marknader och att arbeta för en hållbar utveckling. Rättvis handel ska ge producenter, främst missgynnade småskaliga producenter, möjligheten att förbättra sin levnadsstandard och arbetsföhållanden. De som arbetar med rättvis handel har som mål att verka för social jämlikhet, skydd för miljön och ekonomisk trygghet genom långvariga handelsförbindelser. Dessa mål uppnås dels genom handelssamarbete med producentgrupper i Syd, dels genom ökade medvetenhet kring rättvis handel genom folkbildnings- och kampanjarbete.


Africa Now  |  Södra Kungsvägen 65  |  181 32 Lidingö  |  Tel: 0734-406 026  |  E-post: lars@africanow.se  |  Org nr 969704-9949  |  Copyright © Africa Now 2009